સબ દર્દો કી એક દવા ઘરસભા – Sab Dardo Ki Ek Dava

સંજીવની કે સમા ઔષધ બતાયા હૈ

સબ દર્દોકી એક દવા ઘરસભા ઘરસભા

પ્રમુખ સ્વામી કી યહ આજ્ઞા હમ કરેં ઘરસભા … સબ દર્દોકી

અંતર મન શાંતિ પામે ઔર લાયે સુ-વિચાર

ઘરકે કલેશ-ઝઘડો કા હૈ ઉત્તમ યેહી ઉપચાર

પરિવારમે એકતા કા દીપ જલાતી હૈ … સબ દર્દો કી

બાપ કહે બેટા નહિ સુનતા, બેટા કહે મેરા બાપ

સાસ-બહૂ કે ઝગડોસે રહેતા ઘરમેં સંતાપ

સુહૃદભાવકી જ્યોતિ સે અંધકાર મીટાતી હૈ … સબ દર્દો કી

ગાંવ હો યા શહેર હો, ભારત હો યા અમરીકા

અશાંતિ હૈ ફેલી હુઈ, પ્રશ્ન હૈ યે હર ઘર કા

સદગ્રંથો કે પઠન સે સબ પ્રશ્ન સુલજાતી હૈ … સબ દર્દો કી

લાખો ઘર વિચરન કરે, ઔર પત્ર લીખે અગનીત

ભક્તોકી સમસ્યાઓ કો દૂર કરનેમેં લીન

પ્રમુખસ્વામીને ઘરસભા કો કલ્પવૃક્ષ બતાયા હૈ … સબ દર્દો કી

Advertisements