જીતવું છે – PSPL Theme Song

રેકોર્ડીંગ laptop પર કર્યું હોવાથી નાની-મોટી જે ભૂલો સુજે તેની અવગણના કરશો…

Advertisements