મેરે પ્રમુખસ્વામી પ્યારે પ્રમુખસ્વામી – Mere Pramukhswami

મેરે પ્રમુખસ્વામી પ્યારે પ્રમુખસ્વામી, મેરે પ્રમુખસ્વામી પ્યારે પ્રમુખસ્વામી

તેરી હંસતી છબી પર જાવું મેં વાંરી રે … મેરે

તેરે બિન ઈક પલ રેહ નહિ પાવું, હરદમ હરપલ તેરે ગુન ગાવું

મિલને મેં તુજસે દૂર દૂર સે આવું રે … મેરે

દોષ ન રહે કોઈ ઐસા બનાના, બ્રહ્મરૂપ બનાકે અપને પાસ બિઠાના

અંત સમય પર આકર સાથ લે જાના રે … મેરે

Advertisements