ક્યા કહું મેં આજ – Kya Kahun Mein Aaj

ક્યા કહું મેં આજ તુમકો, કહેનો કો કુછ બાકી નહિ;

નજરો સે જબ નજરેં મિલી ફિર શબ્દો મેં કુછ બાકી નહિ… ક્યા કહું

બાતેં તુમ્હારી જાદુગારી સુનકે ફિર કુછ સુના નહિ,

શબ્દ શબ્દ વહ અમ્રિત જૈસા પીકે કુછ ભી પિયા નહિ;

ક્યા કહું અબ ક્યા સુનું, સુનને કો  કુછ ભી બાકી નહિ… ક્યા કહું

દેખા મેંને જબસે તુમકો, ફિર દેખના કુછ બાકી નહિ,

દુનિયા કે યહ ખેલ-તમાશે દેખકે કુછ ભી મિલા નહિ;

આપ મિલે હંમે શ્રીજી મિલે ફિર ધુંડના કુછ બાકી નહિ… ક્યા કહુ

Advertisements